Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden LiveLearn B.V.

Artikel 1 Definities

 1. LiveLearn B.V. (hierna: LiveLearn) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het aanbieden van een online platform, waarbij online en/of offline cursussen aangeboden worden alsmede het samenstellen van gepersonaliseerde leertrajecten.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder LiveLearn mede begrepen alle in haar dienst zijnde en voor haar werkzame personen.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Algemene Voorwaarden” verstaan: onderhavige algemene voorwaarden.
 4. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Cursist” verstaan: een natuurlijk

persoon of een rechtspersoon die zich aanmeldt dan wel inschrijft voor een Product op het Domein.

 1. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Domein”: een door of aan LiveLearn beheerde of gelieerde website zoals, maar niet beperkt tot, www.livelearn.nl en www.livelearn.co.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Gebruiker” verstaan: eenieder die gebruik maakt van het Domein.
 3. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Inschrijving” verstaan: een Cursist die een Product aankoopt via het Domein, door middel van het invullen van de bestelformulieren alsmede akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden alsmede de eventuele algemene voorwaarden van de Teacher.
 4. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de tussen LiveLearn en Cursist gesloten overeenkomst, waaronder mede wordt begrepen een overeenkomst op afstand die is gesloten via, maar niet beperkt tot, het internet, E-mail of de telefoon en die een consumentenkoop is.
 5. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Payment Service Provider” verstaan: Mollie B.V., de uitvoerder van elektronische betaaldiensten op het Domein.
 6. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Product” verstaan: een door de Teacher aangeboden product en/of dienst, online dan wel offline, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, cursussen, e-learning, cursussen, trainingen, workshops en bijbehorend oefenmateriaal.
 7. In de Algemene Voorwaarden wordt onder “Teacher” verstaan: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een Product aanbiedt op het Domein.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Inschrijvingen op het Domein.
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met LiveLearn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Gebruik Domein

 1. Voor het volledig gebruik kunnen maken van de functionaliteiten die het Domein biedt, dient Gebruiker een account aan te maken op het Domein door zich te registreren.
 2. Registratie middels een account staat alleen open voor natuurlijke personen en rechtspersonen die volledig handelingsbekwaam zijn. Ingeval een rechtspersoon zich registreert, is dit slecht toegestaan als dit gebeurt door een natuurlijk persoon dat bevoegd is tot het aangaan van deze handeling.
 3. LiveLearn geeft de Gebruiker met een account een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-verdraagbaar recht op toegang tot, plaatsing van en gebruik van de Producten.
 4. Gebruiker staat ervoor in dat de informatie bij het aanmaken van het account dat wordt verstrekt aan LiveLearn, volledig en juist is.
 5. Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van zijn account. LiveLearn gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker LiveLearn daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.
 6. LiveLearn is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot het Domein.
 7. LiveLearn heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen en overige informatie aan te passen dan wel te verwijderen. Tevens kan LiveLearn Gebruiker de toegang tot het Domein ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 8. Gebruiker kan te allen tijde zelf zijn account aanpassen of verwijderen.

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op het Domein zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen tussen LiveLearn, Teacher en de Cursist, nadat de Cursist de formulieren op de bestelpagina van het Product op het Domein heeft ingevuld en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.
 3. Als LiveLearn een bevestiging naar Cursist stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 4. LiveLearn kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Cursist aantekening maakt of reacties geeft op de offerte van LiveLearn, dan maken zijn geen onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij LiveLearn deze schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Door Inschrijving voor het Product van Teacher, gaat Cursist met de Teacher en LiveLearn een Overeenkomst aan voor de duur van het Product en verklaart Cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Honorering, kosten en betaling

 1. De prijzen die op het Domein zijn vermeld, zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.
 2. De prijzen die op het Domein zijn vermeld, kunnen niet wijzigen tijdens het afronden van uw Inschrijving op het Domein. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is op de productpagina behorend bij het Product en wat tevens aan u wordt bevestigd indien u elektronisch akkoord gaat met de Inschrijving.
 3. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke andersluidend beding, geschiedt de honoring van Producten vooraf middels iDEAL, PayPal of creditcard via de Payment Serivce Provider. Niet-particuliere klanten van LiveLearn kunnen schriftelijk overeenkomen tot betaling middels facturatie.
 4. Indien schriftelijk overeengekomen is tot betaling middels facturatie, ingevolge artikel 5 lid 3 van de Algemene Voorwaarden, dient de factuur uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 5. Indien Cursist een aan hem/haar verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Cursist is LiveLearn gerechtigd alle ten behoeve van Cursist te verrichten werkzaamheden door Teacher en/of LiveLearn met onmiddellijke ingang te staken of op te schroten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Cursist schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Cursist.
 6. In geval van een betalingsverzuim is Cursist een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van LiveLearn ad 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden beschouwd.
 7. Indien LiveLearn om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijk weg te incasseren, is Cursist, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5 lid 6 van de Algemene Voorwaarden genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijk een buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Cursisten bedragen deze kosten minimaal 15% (vijftien) procent van de factuursom.

Artikel 6 Herroeping

 1. Cursist heeft het recht, indien Particulier, de Overeenkomst op afstand binnen 14 (veertien) kalenderdagen nadat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroeppingsrecht), tenzij in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 2. Gebruiker maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen de periode van 14 (veertien) kalenderdagen nadat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen per e-mail naar info@livelearn.nl een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst ontbonden moet worden. LiveLearn restitueert eventueel betaalde gelden zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 (veertien) dagen na ontbinding van de Overeenkomst op afstand.
 3. Als het Product overeenkomst artikel 6 lid 1 van de Algemene Voorwaarden is aangevangen en niet voltooid voordat de termijn van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken, is Cursist voor het gedeelte van het Product dat hij reeds heeft gevolgd een gebruikersvergoeding verschuldigd welke ter vrije bepaling staat van LiveLearn.
 4. Er bestaat geen recht tot ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de Algemene Voorwaarden indien het Product is aangevangen en voltooid alvorens de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 5. Voor Producten die een online cursus zijn, geldt zodra deze zijn aangevangen door de Cursist er geen recht tot ontbinding bestaat overeenkomst artikel 6 lid 1 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Annulering

 1. Indien Cursist een Inschrijving wil annuleren, dient hij dit te doen door per -email naar info@livelearn.nl een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst geannuleerd dient te worden.
 2. Indien Cursist de Inschrijving annuleert, nadat het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Voorwaarden is verstreken, dan is LiveLearn gerechtigd de volgende kosten bij Cursist in rekening te brengen:
  1. bij annulering van de Overeenkomst tot 2 (twee) maanden voor aanvang van het Product, is Cursist 25% (vijfentwintig procent) van het factuurbedrag behorend bij de Overeenkomst verschuldigd;
  2. bij annulering van de Overeenkomst na 2 (twee) maanden en voor 1 (één) maand voor aanvang van het Product, is Cursist 50% (vijftig procent) van het factuurbedrag behorend bij de Overeenkomst verschuldigd; en
  3. bij annulering van de Overeenkomst binnen 1 (één) maand voor aanvang van het Product, is Cursist 100% (honderd procent) van het factuurbedrag behorend bij de Overeenkomst verschuldigd.
 3. Indien de Cursist na aanvang van het Product de Overeenkomst wil annuleren, bestaat er geen recht op enige restitutie van het factuurbedrag behorend bij de Overeenkomst.
 4. Voor Producten die een online cursus zijn, heeft de Cursist nadat deze zich voor het betreffende Product heeft ingeschreven geen bedenktijd en is annulering niet mogelijk.
 5. Het is Cursist niet toegestaan de Inschrijving te annuleren om vervolgens hetzelfde Product, of een vergelijkbaar Product, bij dezelfde Teacher af te nemen.

Artikel 8 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien LiveLearn aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Gebruiker is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van LiveLearn met betrekking tot de Producten. LiveLearn is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die door Gebruiker heeft opgelopen, waaronder maar niet uitsluitend gevolgschade.
 2. Indien overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de Algemene Voorwaarden leidt tot aansprakelijkheid van LiveLearn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met het Product in rekening gebrachte facturen tot een maximum van EUR 5.000 (vijfduizend).
 3. LiveLearn is niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming als gevolg waarvan Gebruiker schade lijdt, niet aan LiveLearn is toe te rekenen en Gebruiker LiveLearn geen redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming te herstellen. Een redelijke termijn bedraagt tenminste 10 (tien) werkdagen.
 4. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van LiveLearn vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij LiveLearn binnen jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 5. LiveLearn is gerechtigde nog niet voldaan factuurbedrag voor een reeds gevolgd Product te verrekenen met een eventuele schadevergoeding als LiveLearn op grond van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk is.

Artikel 9 Persoonsgegevens

 1. Wij verwerken de persoonsgegevens van Gebruiker uitsluitend in overeenkomstig ons privacy beleid, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen. Het privacy beleid is terug te vinden op: https://livelearn.nl/privacyverklaring.

Artikel 10 Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door LiveLearn worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste 14 (veertien) kalenderdagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt door middel van persoonlijke kennismaking via e-mail en/of door publicatie op het Domein.

Artikel 11 Identiteit van LiveLearn

 1. LiveLearn is in de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75579898. LiveLearn draagt het BTW-identificatienummer NL0059284962. LiveLearn is statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Nicolaas Witsenkade 35 H (1017 ZT) te Amsterdam.
 2. LiveLearn is per e-mail te bereiken via info@livelearn.nl.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden, nadat partijen onderling niet gekomen zijn tot oplossing van het geschil, beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Je moet ingelogd zijn om gebruik te maken van deze functie