Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

09
januari

Bouw Wereld

januari 09, 2024

1 views

Omgevingswet, Wkb en Bbl: dit zijn de veranderingen

Met de start van het nieuwe jaar is het zover: de Omgevingswet is in werking getreden, evenals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tijd voor een beknopt overzicht van de belangrijkste artikelen die Bouwwereld over deze wet- en regelgeving heeft gepubliceerd, en welke veranderingen zijn ingegaan.

Aanvragen van vergunningen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen een paar cruciale zaken. Onder andere verandert de manier van aanvragen van vergunningen voor álle bouwactiviteiten. Er is namelijk sprake van een ‘knip’ tussen de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. Verwacht wordt dat door de knip minder vaak een vergunning voor bouwen hoeft te worden aangevraagd.

Als onder de Omgevingswet voor een bouwplan beide vergunningplichten gelden, dan is de vraag hoe het beste kan worden omgegaan met de knip. De initiatiefnemer kan zelf de volgorde van de vergunningaanvragen bepalen.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Ook moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen. Gemeenten krijgen ruimte om omgevingsplannen ‘globaler en flexibeler’ in te richten dan bestemmingsplannen. Het opvallendste verschil met het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan een brede reikwijdte heeft.

Nieuwe regels voor participatie

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. De overheid heeft zich aan de regels te houden, behalve als het gaat om het aanvragen van een omgevingsvergunning, dán moet juist de aanvrager het initiatief nemen.

Deze artikelen zijn te lezen in het Dossier Omgevingswet

Dossier Omgevingswet
Dossier

Omgevingswet

Wat verandert er met de komst van de Wkb?

De Wkb heeft twee doelstellingen, aldus Van Iersel Luchtman Advocaten. Ten eerste is dat de verbetering van de kwaliteitsborging bij bouwprojecten en faalkostenvermindering. Ten tweede gaat het om de versterking van de (juridische) positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument. Om de (juridische) positie van de bouwconsument te versterken en verbeteren wordt met de inwerkingtreding van de Wkb onder meer het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. In Boek 7 worden vijf veranderingen doorgevoerd die de aannemer raken: van uitbreiding van de aansprakelijkheid tot het verplicht vastleggen van de oplevering in een dossier. Er geldt ook een verzwaarde aansprakelijkheid voor de aannemer na oplevering én de waarschuwingsplicht wordt aangescherpt. Ook moet de aannemer de consument-opdrachtgever informeren over de dekking van bepaalde risico’s met betrekking tot de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Kritiek op de Wkb

Columnist Nico Scholten van Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw is een belangrijk criticus van de Wkb. ‘De Wkb geeft drama’s’, stelt hij in zijn column ‘Het failliete denken van de Wkb’ aan de hand van een casus. In een andere column vraagt Scholten zich af of een kwaliteitsborger wel alle ins en outs van een project kan overzien.

Deze artikelen zijn te lezen in het Dossier Wkb

Dossier

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een van de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet en is de vervanger van het Bouwbesluit 2012. Het Bbl bevat algemene regels die voornamelijk uit het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet komen. Ook de Wkb is in het Bbl opgenomen. Het doel van het samenbrengen van (onderdelen) van verschillende regels in één besluit is dat er sprake is van meer samenhang en dat regels eenvoudiger vindbaar zijn.

Positie schoorsteen volgens het Bbl

In die nieuwe Bbl is een passage opgenomen over de plaats van schoorstenen voor houtkachels in de nieuwbouw. Nieuw is dat die schoorsteen niet langer bovenop de erfscheidende bouwmuur mag worden geplaatst, maar tenminste een meter van die erfgrens af moet worden geplaatst. In de praktijk leveren deze regels volgens De Nederlandse Haarden en Kachelbranche problemen op.

Strengere eisen in Bbl brandveiligheid gevels

In het Bbl staan ook strengere eisen voor de brandveiligheid van gevels, die gevolgen hebben voor de detaillering en materiaalkeuze. Nieuwe eisen moeten voorkomen dat een gevelbrand zich via het buitenoppervlak of de gevelspouw tot grote hoogte kan verspreiden en daarmee onbeheersbaar wordt. LBP|Sight benoemt enkele aandachtspunten om de gevolgen voor het ontwerp inzichtelijk te maken.

Deze artikelen zijn te vinden in het Dossier Bbl

Dossier

Bouwbesluit

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found