search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

10
januari

Lian de Snoo

januari 10, 2024

2 views

Tweede Kamer verkiezingen 2023: de standpunten over ondernemersthema’s

Zorgen bij ondernemers  

Uit onderzoek van VNO-NCW blijkt dat 60% procent van de ondernemers vindt dat het ondernemersklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Daarbij maken zij zich grote zorgen over de stijging van lasten het komende jaren. Deze zorgen uitten zich vooral op de onderwerpen personeel, regeldruk en belastingen. De standpunten van de partijen op deze onderwerpen zijn meegenomen in dit artikel. Met het oog op de toekomst wordt ook duurzaam ondernemen meegenomen.  

Geen stemwijzer 

Dit artikel richt zich alleen op standpunten van partijen met betrekking op vier thema’s. Er zijn nog veel meer standpunten die belangrijk zijn voor de Nederlandse maatschappij. Ben jij benieuwd welke partij het beste aansluit bij al jouw voorkeuren? Online zijn er verschillende stemhulpen te vinden zoals Stemwijzer.nl of Kieskompas.nl.  

Wil je meer informatie over de partijen of de hele verkiezingsprogramma’s bekijken? De volledige verkiezingsprogramma's zijn te lezen bij op de websites van de verschillende partijen.  

De partijen  

De standpunten van de partijen die volgens de laatste peiling van Ipsos en Eenvandaag één of meer zetel krijgen in de Tweede Kamer worden per thema benoemd op alfabetische volgorde. Let op: Wanneer een partij een onderwerp niet benoemt in het verkiezingsprogramma, wordt deze partij niet genoemd bij het thema. Hierdoor ontbreekt bijvoorbeeld de PVV.  

Duurzaam ondernemen  

Energie en duurzaamheid zijn voor veel partijen belangrijke onderwerpen. Sommige partijen benoemen dat zij het mkb willen ondersteunen bij duurzamer ondernemen.  

BBB 

De BBB wil alle ondernemers betrekken bij verduurzaming. Daarbij vinden zij dat alle bedrijven toegang moeten krijgen tot financiële steun vanuit klimaatfondsen. Ook moet er volledige transparantie zijn over welke bedrijven geld ontvangen en waarvoor zij dit ontvangen.  

ChristenUnie  

De ChristenUnie wil dat alle bedrijven (zowel beursgenoteerd als mkb-bedrijven) zich moeten verantwoorden over hun inzet op duurzaamheid.  

D66  

D66 wil dat de ‘energiebesparingplicht’ voor bedrijven eenvoudiger en ambitieuzer wordt. Daarnaast willen zij verduurzaming stimuleren bij het mkb. Dit willen zij onder andere doen door €1 miljard vrij te maken voor de productie van groene circulaire producten.  

FVD 

De FVD ziet weinig in duurzaamheidseisen en wil ondernemers niet opzadelen met “absurde duurzaamheidseisen”. 

Groenlinks-PvdA 

Groenlinks-PvdA wil duurzaam ondernemersschap en ecologische innovatie breed ondersteunen en stimuleren. Dit willen zij onder andere doen door het investeringsfonds Invest-NL uit te bouwen tot een nationale investeringsbank. Op deze manier willen zij investeren in duurzaamheidsprojecten die nu niet voldoende van de grond komen. 

JA21 

JA21 wil een opschaling voor goedkope duurzaamheidsinvesteringen, zoals de ‘mkb Duurzaamheidslening’ van Qredits.  

PvdD 

De PvdD wil dat de energiebesparingsplicht voor bedrijven strenger wordt gehandhaafd en de terugverdientijd wordt verhoogd.  

SGP 

De SGP wil een “nuchter en consistent energie- en klimaatbeleid”. Dat begint bij energiebesparing maar ook bij investeren in vernieuwing en innovatie. Daarnaast wil de SGP de regio's meer ruimte geven om zelf de energietransitie vorm te geven op basis van heldere afspraken en doelen.  

SP 

De SP wil een CO2-heffing voor alle vervuilende bedrijven zonder verstelling. Daarnaast moet de energiebelasting omhoog voor grootgebruikers en omlaag voor huishoudens en het mkb. Voor kleine en startende ondernemers moet een investeringsbank makkelijker lenen mogelijk maken zodat vernieuwing wordt bevorderd.  

VOLT 

VOLT wil “fixteams” om bedrijven, en dus ook het mkb, te helpen bij het besparen van energie. Ook moet er een centraal loket komen waar ondernemers terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld subsidies.  

VVD 

De VVD wil de kosten voor het huidige en nieuwe klimaatbeleid toetsen bij mensen met een laag en midden inkomen en bij het mkb. Als het beleid niet door de toets komt wordt het gewijzigd of vervangen. Het mkb willen zij ondersteunen bij verduurzaming, de plannen uit Rutte IV voor een verduurzamingsfonds worden doorgezet. Daarbij willen ze de toegang tot lokale en Europese kapitaalmarkten ontwikkelen voor grote en kleine ondernemingen. Tot slot willen ze het aantrekkelijker maken voor ondernemers om zonnepanelen op eigen dak te leggen. 

Personeel 

Veel partijen willen dat het voor het mkb aantrekkelijker wordt om personeel in dienst te nemen. Dit willen partijen bereiken door loondoorbetaling bij ziekte in te perken of verplichte administratie te verminderen.  

BBB 

De BBB wil de belastingdruk tussen personeel en zzp’ers verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.  

CDA 

Het CDA wil een crisisregeling personeelsbehoud. Deze regeling moet werkgevers helpen bij personeels- en baanbehoud in crisistijd.  

ChristenUnie  

De ChristenUnie wil het voor mkb’ers mogelijk maken om personeel in dienst te nemen.  

FVD 

FVD wil het ontslagrecht in het mkb versoepelen, zodat ondernemers meer mensen aannemen. Daarnaast moet de re-integratieverplichting voor werkgevers versimpeld en vereenvoudigd worden. Tot slot moet de doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkort worden van twee naar één jaar.  

Groenlinks-PvdA 

Groenlinks-PvdA wil dat ondernemers ondersteuning krijgen bij de loondoorbetaling bij ziekte. Dit wordt gedaan door het verhogen van middelen voor de verzuim- en ontzorgverzekering die mkb’ers verzekert tegen de kosten van loondoorbetaling, helpt met de re-integratieverplichtingen en die administratie uit handen neemt. Ook moeten de premies voor arbeidsongeschiktheid die kleine werkgevers betalen omlaag.  

JA21 

Ja21 wil dat loondoorbetaling voor kleine bedrijven wordt teruggebracht naar één jaar.  

NSC 

NSC wil de loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar terugbrengen. Wanneer werkgevers hun re-integratie beloften niet nakomen, kan dit door het UWV verlengd worden naar twee jaar. Daarnaast moeten minder administratieve lasten het voor kleine werkgevers makkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. 

PvdD 

De PvdD wil minder verschillende soorten arbeidscontracten. Ze stellen daarbij vier verschillende contracten voor: vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, uitzendcontracten wanneer er ziekte of grote druk binnen een bedrijf is en een zelfstandigencontract voor zzp’ers.  

VVD 

De VVD wil de werkgeverslasten verlagen zodat het meer loont om personeel in dienst te nemen. De al ingezette hervorming van de loonbetalingsregels worden verder doorgezet en zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Zo wordt er geprobeerd om het aantrekkelijk te maken en de hoeveelheid bureaucratie te verminderen.  

Regeldruk 

Meerder partijen geven aan dat zij minder regels willen voor het mkb  

BBB 

BBB wil het mkb beschermen tegen regeldruk en administratieve lasten die ontstaan door internationale regels die zijn opgesteld voor multinationals. Denk hierbij aan de OESO-richtlijnen.  

ChristenUnie 

De ChristenUnie wil dat het voor bedrijven makkelijker wordt gemaakt om de overheid te bereiken. Ook pleiten ze ervoor dat de regeldruk wordt verminderd op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.  

D66 

D66 zet zich in voor duidelijke en begrijpelijke regels die goed te handhaven zijn en voor minder administratieve lasten zorgen. Zo moeten er afrekenbare doelstellingen komen en zullen nieuwe regels beter getoetst worden.  

DENK 

DENK wil een mkb-regeldrukcheck invoeren bij elke regel- en wetgeving die er voor het mkb bestaat.  

FVD 

FVD wil een staatsecretaris invoeren voor het mkb. Deze staatsecretaris moet gaan zorgen voor minder regeldruk en minder bureaucratie.  

JA21 

JA21 wil actief gaan inzetten op minder regeldruk voor het mkb. Bij de implementatie van nieuwbeleid moet er een mkb- en vestigingsklimaattoets worden uitgevoerd.  

PVV

PVV benoemt niet specifiek het mkb maar wil wel in het algemeen 'geen onnodige regels en verplichtingen'. Ook wil deze partij belastingen fors verlagen, bijvoorbeeld op brandstof en boodschappen.

SGP  

SGP wil dat er bij het opstellen van nieuwe wetgeving meer aandacht en expertise moet komen voor de regeldruk. Ook moet de bestaande regelgeving worden getoetst.  

VVD 

Volgens de VVD moet de al bestaande mkb-toets uitgebreid worden. In de huidige toets moeten mkb’ers zelf aanmelden voor de toets. In de toekomst zien ze bij de VVD graag dat ministeries ondernemers gaat benaderen om de toets uit te voeren. Bovendien moet nieuwe regelgeving zo eenvoudig en concreet mogelijk worden gemaakt.  

Belastingen  

De ideeën rondom belastingzaken in het mkb lopen uiteen. Sommige partijen willen meer belastingvoordelen voor het mkb, andere juist minder. Ook is er aandacht voor de belastingschulden veroorzaakt door de coronapandemie.  

BBB 

De BBB stelt dat de belastingdruk voor bedrijven niet extra mag oplopen. Daarnaast wil de BBB onderzoeken of het mogelijk is een extra schijf te introduceren in de vennootschapsbelasting. In deze schijf wordt dan de winst boven een bepaald bedrag extra belast. Binnen groepsstructuren wordt de vennootschapsbelasting op basis van geconsolideerde winst geheven.  

ChristenUnie 

De ChristenUnie wil de winstbelasting uniformeren. Daarbij wordt niet benoemd wat zij precies willen doen.

FVD 

FVD wil de winstbelasting verhogen naar € 1 miljoen.  

DENK 

DENK wil meer belastingvoordelen voor het mkb en wil daarbij zorgen dat er minder belemmerende regelgeving is. Daarnaast vindt DENK dat de Belastingdienst soepeler moet omgaan met de terugbetalingen van de coronaschulden.  

NSC 

NSC wil meer onderzoek doen naar de mogelijkheden die er voor bedrijven zijn op fiscaalgebied.  

SGP 

De SGP wil de lasten voor het mkb omlaag brengen zodat er meer plek is voor werkgelegenheid en economische groei.  

SP 

SP wil ervoor zorgen dat het mkb kan investeren in de toekomst. Ze willen dit bereiken door de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te verhogen.  

VVD 

De VVD wil dat er menselijk en soepel wordt omgegaan met coronaschulden. Er moeten op dat gebied betere afspraken met ondernemers worden gemaakt. Daarnaast willen zij geen belasting op vermogen.  

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found